รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษารุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 พ.ค.66 ณ โรงแรมแอวาน่า แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น 2566 สำนักงานเขตฯ เขตละ 1 คนเซนเตอร์ กรุงเทพฯ/2339   งบประมาณ 8,900.00 บาท เบิกจ่าย 8,580.00 บาท คงเหลือ 320.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศฯ23-25กค.66/2339/P1147/3600193386 8,580.00 25  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา