รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี ระหว่างวันที่24-26 เมย.66 ณ โรงรแมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี /1886  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯฐิตา/1886/P955/3600144016 6,000.00 22  พ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา