รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี/1387  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯ8-11/ไซนับ ยูโซะ/1387/P1067/3600173964 3,880.00 3  ก.ค. 2566
2 คชจ.โครงการกตปน./P1529/3600261841 1,120.00 22  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา