รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่13-16 ก.ย.66 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก/3670   งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมนาฯจุฬาทิพย์ฯ3670=6000/5635=2400/P1523/3600261719 6,000.00 22  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา