รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.1. คลิปภาพยนต์สั้น ครอบครัวคุณธรรม=1500/2. การนิเทศ กำกับ ติดตาม=2000  งบประมาณ 3,500.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 3,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา