รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานฯครั้งที่4/3485  งบประมาณ 100,000.00 บาท เบิกจ่าย 100,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ประชุม11กย.66/โครงการตามแผน/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/2531/P1448/3600252240 397.50 18  ก.ย. 2566
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงาน กค-สค.66/3485/P1449/3100163521 45,197.05 18  ก.ย. 2566
3 ค่าขยะ กค.66/3485/P1423/3600247681 300.00 14  ก.ย. 2566
4 ค่าวัสดุ/3485=54105.45,2531=21964.55/P1456/3100163726/4100284943 54,105.45 54,105.45 18  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา