รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนฯรร.นิคมสร้างฯ/รร.บ้านโคกเหรียง/3310  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการดำเนินโครงการอัจฉริยะเกษตรฯรร.บ้านโคกเหรียง/3310/P1429/3600249313 5,000.00 15  ก.ย. 2566
2 คชจ.ในการดำเนินโครงการอัจฉริยะเกษตรฯรร.บ้านนิคมสร้างตนเองฯ/3310/P1455/3600252465 5,000.00 18  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา