รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4-7กย.66เดอะพาลาสโซ รัชดา กทม./3201  งบประมาณ 7,500.00 บาท เบิกจ่าย 7,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีฯศักดิ์ชาย3201/P1480/3600253080 7,500.00 18  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา