รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางไปราชการวิเคราะห์ความครอบคลุมของตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ24-27กค.66/บียอนด์ สวีท/3289  งบประมาณ 7,500.00 บาท เบิกจ่าย 7,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการเดินทางไปราชการวิเคราะห์ความครอบคลุมฯพัทธีรา/3289/P1358/3600238169 4,562.00 8  ก.ย. 2566
2 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการ กตปน./นาอีมีะ/5054=131.82/3289=2938/5635=1731.18/P1541/3100170568 2,938.00 24  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา