รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566/3002  งบประมาณ 438,300.00 บาท เบิกจ่าย 438,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการ บย.60/66/สาน๊ะ ยีหมะ/3002/P1175/3600197573 69,752.00 3  ส.ค. 2566
2 เงินยืมราชการบย.63/66อดินันต์ หะมะ/3002/P1190/3600202193 110,525.00 8  ส.ค. 2566
3 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.8/66,11/66,13/66,20/66/3002/P1284/3600224555 93,080.00 28  ส.ค. 2566
4 เงินยืมราชการบย.77/66ยามีล๊ะ/3002=66687/2531=4358/P1297/3600226543 66,687.00 29  ส.ค. 2566
5 ขอเบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.24/66อดินันต์ หะมะ ตรวจประเมินวิทยฐานะ/3002/P1326/3600231662 30,395.00 4  ก.ย. 2566
6 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.10/66สินุช ประสงค์สุข/3002/P1451/3600252319 67,861.00 18  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา