รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ฯระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ/789  งบประมาณ 7,000.00 บาท เบิกจ่าย 7,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ฯ20-24กพ66/789/P736/3600106566 7,000.00 22  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา