รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินโครงกฃการปรับปรุงพัฒนาเว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/2819  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,940.00 บาท คงเหลือ 60.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.74/66วรวุฒิ สุวรรณะ/2819/P1299/3600226892 4,940.00 29  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา