รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.บริหารสำนักงานครั้งที่2/บง.824  งบประมาณ 1,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,000,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.43/66อภิญญาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาฯ/P940/3600140730 256,315.00 16  พ.ค. 2566
2 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข1512 ปน./824/P979/3100106095 65,593.25 65,593.25 7  มิ.ย. 2566
3 คชจ.ประชุมฯ30พค.66/ยุวารี/824/P998/3600156687 950.00 9  มิ.ย. 2566
4 ค่าขยะสำนักงาน เมย.66/4881/P1001/3600157533 300.00 12  มิ.ย. 2566
5 ค่าน้ำประปาสำนักงาน มิย.66/824/P1002/3600157538 1,517.00 12  มิ.ย. 2566
6 ค่าน้ำประปาสำนักงาน พค66/824/P1003/3600157540 1,930.00 12  มิ.ย. 2566
7 ค่าไปรณีย์สำนักงาน พค.66/824/P1004/3200019171 7,088.00 12  มิ.ย. 2566
8 คชจ.ไปราชการฯประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางฯรัตติกาล/824/P1009/3600158895 8,440.00 13  มิ.ย. 2566
9 ค่าจ้างทำตรายาง สนง./824/P1010/3100109213/4100214881 15,528.00 15,528.00 14  มิ.ย. 2566
10 ค่าจ้างทำตรายาง สนง./824/P1011/3100109219 900.00 14  มิ.ย. 2566
11 ค่าวัสดุสำนักงาน/824/P1012/3100109352/4100215176 8,220.00 8,220.00 14  มิ.ย. 2566
12 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานพระบรมฉายาลักษณ์ร.10/824/P1013/3100109332 2,000.00 14  มิ.ย. 2566
13 าจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ,ปพ.1/824/P1014/3600159740 442.00 14  มิ.ย. 2566
14 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สพป.ปน.2/824/P1015/3100109337 6,562.00 14  มิ.ย. 2566
15 เงินยืมราชการบย.49/66มุกรินทร์/โครงการe-gpระยะที่5/824/P3600160548 38,170.00 15  มิ.ย. 2566
16 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน TOT /824/P1018/3100110317 558.54 16  มิ.ย. 2566
17 คชจ.ไปราชการฯเสริมสร้างความรู้กรอบอัตรากำลัง/สินุช/824/P1019/3600163378 5,408.00 19  มิ.ย. 2566
18 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน พค.66/824/P1038/3100111666 63,947.85 20  มิ.ย. 2566
19 เงินยืมราชการบย.50/66/กัลยา/824/P1039/3600165433 7,610.00 20  มิ.ย. 2566
20 เงินยืมราชการบย.51/66/ธนพัต/โครงการยื่นรับบำนาญด้วยตนเองฯ/824/P1047/3600170128 33,010.00 26  มิ.ย. 2566
21 เงินยืมบย.51/66นาอีม๊ะ/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการฯกตปน./824/P1048/3600170141 22,800.00 26  มิ.ย. 2566
22 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ/ฮุสเซ็น/824/P1049/3100114405/4100219555 15,565.00 15,565.00 27  มิ.ย. 2566
23 ค่าวัสดุ/อภิญญา/โครงการฯพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาฯ/824/P1050/3100114410/410021955 13,573.00 13,573.00 27  มิ.ย. 2566
24 ค่าถ่ายเอกสาร/อภิญญา/โครงการฯพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาฯ/824/P1051/3100114412/4100219557 17,052.00 17,052.00 27  มิ.ย. 2566
25 เบิกเกินส่งคืนเเงินยืมบย.43/66/อภิญญา/P940 -19,555.00 16  มิ.ย. 2566
26 คชจ.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการความเท่าเที่ยมฯอุบลวรรณ/824/P1041/3600167303 1,550.00 22  มิ.ย. 2566
27 ค่าจ้างทำโล่ฯ/โครงการสร้างเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฯ/824/P1055/3100117188 3,600.00 3  ก.ค. 2566
28 ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/มารีณี/824/P1061/3100117195 1,515.00 3  ก.ค. 2566
29 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิรองผอ.รร.ปีงบประมาณ 2566/อภิญญา/824/P1063/3100117235 4,118.00 3  ก.ค. 2566
30 ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการe-gpระยะที่5/824/P1064/3100117239 1,190.00 3  ก.ค. 2566
31 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สพป.ปน.2/824/P1066/3600173950 974.00 3  ก.ค. 2566
32 ค่าถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสพป.ปน.2/824/P1069/3100117250 1,050.00 3  ก.ค. 2566
33 เงินยืมบย.7/66/ศิริมา/โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)/52,640/824/P1074/3600177762 13,600.00 7  ก.ค. 2566
34 ค่าขยะสำนักงาน พค-มิย.66/กัลยา/824/P1075/3600177766 600.00 7  ก.ค. 2566
35 ค่าไปรณีย์สำนักงาน มิย.66/824/P1076/3200021831 19,422.00 7  ก.ค. 2566
36 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะศึกษาดูงานฯ8มิย.66/สมบูรณ์/824/P1079/3600178360 700.00 10  ก.ค. 2566
37 คชจ.ไปราชการ/โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/ชัรฟุดดีน/824/P1080/3600178368 1,200.00 10  ก.ค. 2566
38 คชจ.ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิรองผอ.รร.ปีงบประมาณ 2566/อภิญญา/82P1081/3600178387 15,440.00 10  ก.ค. 2566
39 คชจ.ประชุมฯมิย.66เนตรนภิส/โครงการตามแผน/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/824/P1082/3600178395 875.00 10  ก.ค. 2566
40 คชจ.โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/มารีณี/824/P1083/3600178597 2,240.00 10  ก.ค. 2566
41 คชจ.ประชุมฯ27มิย.66/พรรณวดี/824/P1084/3600178610 1,050.00 10  ก.ค. 2566
42 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักงาน พค.66-มิย.66/824/P1085/3100121026 34,628.89 11  ก.ค. 2566
43 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE เมย.66/สนง/824/P1101/3600182904 2,565.86 14  ก.ค. 2566
44 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE พค.66/สนง/824/P1102/3600182877 2,560.51 14  ก.ค. 2566
45 ค่าขยะสำนักงาน กค.66/824/P1103/3600182863 300.00 14  ก.ค. 2566
46 ค่าไฟฟ้าสำนักงาน มิย.66/824/P1104/3100122452 69,795.51 14  ก.ค. 2566
47 ค่าถ่ายเอกสารสนง.มิย.66/824/P1105/3100122418 5,694.00 14  ก.ค. 2566
48 เงินยืมราชการบย.55/65อัญชลี/824/P1127/3600189043 11,100.00 20  ก.ค. 2566
49 ค่าจ้างบำรุงรักษาผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้สนง./824/P1130/3100125796 3,700.00 20  ก.ค. 2566
50 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กจ6833 ปน./824/P1131/3100125801 4,836.40 20  ก.ค. 2566
51 ค่าถ่ายเอกสารสนง.พค.66/824/P1132/3100125805/4100232511 5,705.00 5,705.00 20  ก.ค. 2566
52 คชจ.ประชุมฯเนตรนภิส/โครงการตามแผน/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/824/P1140/3600193250 14,250.00 25  ก.ค. 2566
53 คชจ.กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย28มิย.66/สุมาลี พรมหจันทร์/824/P1141/3600193277 5,610.00 25  ก.ค. 2566
54 คชจ.ประชุมข้อราชการเร่งด่วนที่ประชุมปรึกษาหารือฯสมบูรณ์ วรรณทองศรี/824/P1144/3600193330 770.00 25  ก.ค. 2566
55 คชจ.ประชุมย้ายผู้บริหารสถานศึกษากรณีเพื่อผลประโยชน์ทางราชการ/สินุช ประสงค์สุข/824/P1145/3600193348 770.00 25  ก.ค. 2566
56 คชจ.ล่วงเวลาราชการของหน่วยตรวจสอบภายในตามโครงการตรวจสอบภายในฯ824/P1146/3600193371 7,368.00 25  ก.ค. 2566
57 เงินยืมบย.57/66สมบูรณ์ วรรณทองศรี/โครงการตามแผน/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/824/P1148/3600193203 20,925.00 25  ก.ค. 2566
58 คชจ.รับคณะศึกษาดูงานจากสพป.สข.3/13กค.66/สมบูรณ์ วรรณทองศรี/824/P1149/3600193414 6,650.00 25  ก.ค. 2566
59 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ สพป.ปน.2/824/P1156/3100130666/4100238335 26,000.00 26,000.00 3  ส.ค. 2566
60 คชจ.อบรมฯโครงการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับสพท/ฐิตา/824/P1160/3600196863 6,270.00 3  ส.ค. 2566
61 เงินยืมราชการ บย.61/66/กัลยา ทองพุ่ม/824/P1172/3600197469 6,440.00 3  ส.ค. 2566
62 คชจ.ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิรองผอ.รร.ปีงบประมาณ 2566/อภิญญา/82P1081/3600178387 1,477.00 4  ส.ค. 2566
63 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/นาอีม๊ะ/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการฯกตปน./824/P1179/3100131773 2,100.00 4  ส.ค. 2566
64 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิรองผอ.รร.ปีงบประมาณ 2566/อภิญญา/P1180/3100132053 105.00 4  ส.ค. 2566
65 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการe-gpระยะที่5/824/P1181/3100132071 4,760.00 4  ส.ค. 2566
66 ค่าของที่ระลึกโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/มารีณี/824/P1182/3100132082/4100239681 12,000.00 12,000.00 4  ส.ค. 2566
67 ค่าวัสดุโครงการส่งเสริมสภานักเรียนฯ/อุบลวรรณ/824/P1183/3100132088/4100239688 8,050.00 8,050.00 4  ส.ค. 2566
68 คชจ.โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/มารีนี/824/P1187/3600202233 4,920.00 8  ส.ค. 2566
69 คชจ.ไปราชการประชุมผอ.ทั่วประเทศครั้งที่ 2/2566/ณัทกร แก้วประชุม/824/P1189/3600202271 15,456.00 8  ส.ค. 2566
70 คชจ.ประชุมฯโครงการติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน/อุบลวรรณ/824/P1191/3600202296 9,170.00 8  ส.ค. 2566
71 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน TOT กค.66/824/P1193/3100133604 639.86 8  ส.ค. 2566
72 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE กค.66/กัลยา/824/P1194/3600202333 2,565.86 8  ส.ค. 2566
73 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน DTAE กค.66/กัลยา/824/P1195/3600101348 2,560.51 8  ส.ค. 2566
74 ค่าไปรณีย์สำนักงาน กค.66/824/P1196/3200024811 9,175.00 8  ส.ค. 2566
75 คชจ.ในการเดินทางไปราชการโครงการคอนเน็กซ์อีดีฯรัตติกาล/824/P1197/3600203016 2,250.00 8  ส.ค. 2566
76 คชจ.ไปราชการโครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินฯรัชรินทร์/824/P1186/3600202212 1,920.00 8  ส.ค. 2566
77 คชจ.ประชุมผู้บริหารฯ26กค.66/เนตนภิส/824/P1206/3600208263 20,925.00 15  ส.ค. 2566
78 ค่าน้ำดื่มสนง./824/P1211/3600210074 655.00 16  ส.ค. 2566
79 เบิกคชจ.ประชุม10-11พค.66/กอมารีย๊ะ/โครงการพัฒนาหลักสูตรฯ/5800/824/P1201/3600208194 1,900.00 15  ส.ค. 2566
80 เงินยืมราชการบย.66/66สุคนธ์ ติ้งคำ/824/P1215/3600212087 6,166.00 17  ส.ค. 2566
81 ค่าถ่ายเอกสารโครงการยื่นรับบำนาญด้วยตนเองฯ/824/P1216/3100139499 999.00 18  ส.ค. 2566
82 เงินยืมบย.64/66 พิมพ์พรรณ/824/P1221/3600213828 4,760.00 18  ส.ค. 2566
83 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/โครงการตามแผน/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/824/P/3100139944 4,995.00 21  ส.ค. 2566
84 ค่าจ้างบำรุงรักษาผ้าคลุมโต๊ะ-เก้าอี้สนง./824/P1233/3100142247 1,550.00 23  ส.ค. 2566
85 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สนง./824/P1234/3100142251 1,700.00 23  ส.ค. 2566
86 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมราชการบย.51/66/ธนพัต/โครงการยื่นรับบำนาญด้วยตนเองฯ/824/P1047/3600170128 -3,600.00 30  ส.ค. 2566
87 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.7/66/ศิริมา/P1074/3600177762 -13,600.00 30  ส.ค. 2566
88 ค่าโทรศัพท์DTAEมิย.66/P1334/3600231700 2,565.86 4  ก.ย. 2566
89 ค่าขยะสำนักงาน สค.66/824/P1335/3600231706 300.00 4  ก.ย. 2566
90 ค่าน้ำประปาสำนักงาน กค-สค66/824/P1336/3600231713 2,006.00 4  ก.ย. 2566
91 ค่าวัสดุ/โครงการสร้างเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฯ/824/P1342/3100152902 2,050.00 6  ก.ย. 2566
92 ค่าวัสดุ/โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)/52,640/824/P1343/3100152912 3,450.00 6  ก.ย. 2566
93 ค่าจ้ายถ่ายเอกสาร/โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)/52,640/824/P1344/3100152926 245.00 6  ก.ย. 2566
94 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/นาอีม๊ะ/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการฯกตปน./824/P1345/3100152938 2,220.00 6  ก.ย. 2566
95 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/นาอีม๊ะ/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการฯกตปน./824/P1347/3100153030 2,921.00 6  ก.ย. 2566
96 ค่าวัสดุสำนักงานกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ฯ/824/P1348/3600236409 1,500.00 7  ก.ย. 2566
97 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.57/66สมบูรณ์ วรรณทองศรี/โครงการประชุมผู้บริหารฯ156850/824/P1148 -20,925.00 8  ก.ย. 2566
98 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.51/66นาอีม๊ะ/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯกตปน./824/P1048/3600170141 -11,470.00 18  ก.ย. 2566
99 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.64/66 พิมพ์พรรณ/824/P1221/3600213828 -1,200.00 18  ก.ย. 2566
100 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมราชการ บย.61/66/กัลยา ทองพุ่ม/824/P1172/3600197469 -1,600.00 18  ก.ย. 2566
101 ค่าวัสดุเพื่อใช้ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งครูผุ้ช่วย/824/P1349/3600236421 2,723.00 7  ก.ย. 2566
102 ค่าจ้างทำตรายาง สนง./824/P1350/3600236431 1,440.00 7  ก.ย. 2566
103 ค่าจัดซื้อของที่ระลึกโครงการเสริมสร้างฯเชิดชูฯ/247775/2531/P1351/3100153456/4100269860 31,187.10 7  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา