รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/567  งบประมาณ 11,800.00 บาท เบิกจ่าย 11,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ฯ2566/567/P654/3600093012 9,800.00 7  มี.ค. 2566
2 ค่าถ่ายเอกสารโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ฯ/567/P719/3100070811 2,000.00 17  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา