รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางไปราชการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพสน./5750  งบประมาณ 3,980.00 บาท เบิกจ่าย 3,980.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพสน./5750/มารีย๊ะ/P507/3600067321 3,980.00 30  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา