รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินการรับนักเรียน สังกัดงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566/5505  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าล่วงเวลาคชจ.ดำเนินการรับนักเรียนสพฐ./5505/P1360/3600241073 10,000.00 11  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา