รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565/5004  งบประมาณ 31,500.00 บาท เบิกจ่าย 31,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.4/66ยุวารี/โครงการสพฐ.จัดสรร/โครงการคัดเลือกนรฯ31500/5004/P256/3600028058 29,800.00 1  ธ.ค. 2565
2 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/โครงการสพฐ.จัดสรร/โครงการคัดเลือกนรฯ31500/5004/P353/3100025217 577.00 26  ธ.ค. 2565
3 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/โครงการสพฐ.จัดสรร/โครงการคัดเลือกนรฯ31500/5004/P366/3100026037 1,326.00 27  ธ.ค. 2565
4 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.4/66ยุวารี/โครงการสพฐ.จัดสรร/โครงการคัดเลือกนรฯ31500/5004/P256/3600028058 -3,820.00 21  ก.พ. 2566
5 คชจ.ประชุมกลั่นกรองย้ายผู้บริหารฯ1/2566/สินุช/5004 2,852.00 8  ก.ย. 2566
6 เงินยืมราชการบย.86/66ชัรฟุดดีนไปราชการฯ126=481/2783=2000/365=600/5004=765/5012=134/P1505/3600255667 765.00 20  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา