รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565/319   งบประมาณ 6,832,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,829,000.00 บาท คงเหลือ 3,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.จัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนร.ยากจน)ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา65/319/P536/3600073353 6,832,000.00 8  ก.พ. 2566
2 คชจ.จัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนร.ยากจน)ภาคเรียนที่2/2565/319/P536/3600073353 -500.00 24  มี.ค. 2566
3 คชจ.จัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนร.ยากจน)ภาคเรียนที่2/2565/319/P536/3600073353 -1,000.00 24  มี.ค. 2566
4 คชจ.จัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนร.ยากจน)ภาคเรียนที่2/2565/319/P536/3600073353 -1,500.00 29  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา