รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบปกส.พนักงานราชการ มิถุนายน-สิงหาคม 2566/2030  งบประมาณ 875,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,147,682.00 บาท คงเหลือ -272,682.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.พนักงานราชการมิย.66/2030/P1022/3600164261 290,513.00 20  มิ.ย. 2566
2 เงินสมทบปกส.พนักงานราชการกค.66/2030/P1107/3600184356 290,723.00 17  ก.ค. 2566
3 เงินสมทบปกส.พนักงานราชการ/สค.66/2030/P1247/3600220550 289,973.00 23  ส.ค. 2566
4 เงินสมทบปกส.พนักงานราชการ/กย.66/2030/P1410/3600247538 276,473.00 14  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา