รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ2500 กย.66/3360  งบประมาณ 972,500.00 บาท เบิกจ่าย 922,500.00 บาท คงเหลือ 50,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ2500 กย.66/369ราย/3360/P1406/3600247231 922,500.00 14  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา