รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนปกส.พนักงานราชการ มีค.66-พค.66/700  งบประมาณ 873,000.00 บาท เบิกจ่าย 866,499.00 บาท คงเหลือ 6,501.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.พนักงานราชการ มีค.66/700/P696/3600098469 287,723.00 14  มี.ค. 2566
2 เงินสมทบปกส.พนักงานราชการ เมย.66/700/P840/3600120852 287,723.00 12  เม.ย. 2566
3 เงินสมทบปกส.พนักงานราชการ พค.66/700/P930/3600138964 290,723.00 15  พ.ค. 2566
4 เงินสมทบปกส.พนักงานราชการ มิย.66/700/P1108/3600184471 330.00 17  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา