รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พนง.ราชการ มค-มีค.66/632  งบประมาณ 1,126,040.00 บาท เบิกจ่าย 1,134,774.19 บาท คงเหลือ -8,734.19 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พนง.ราชการ มค-กพ66/632/P613/3600086137 761,903.22 22  ก.พ. 2566
2 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พนง.ราชการ มีค.66/632/PA706/3600101175 364,136.78 16  มี.ค. 2566
3 J7มาจากรายจ่ายอื่นเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา พนง.ราชการ มีค.66/526 8,734.19 10  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา