รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ2500 ตค.65-กพ.66  งบประมาณ 4,862,500.00 บาท เบิกจ่าย 4,733,548.39 บาท คงเหลือ 128,951.61 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษพนง.ราชการตค.65/4811/P20/3600004056 942,500.00 25  ต.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษพนง.ราชการพย.65/4811/P150/3600019612 942,500.00 18  พ.ย. 2565
3 ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษพนง.ราชการธค.65/4811/P330/3600035584 942,500.00 15  ธ.ค. 2565
4 ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษพนง.ราชการธค.65เข้าใหม่2ราย/4811/P357/3600045333 2,580.64 27  ธ.ค. 2565
5 ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษพนง.ราชการมค.66/4811/P429/3600056348 940,000.00 17  ม.ค. 2566
6 ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษพนง.ราชการเข้าใหม่มค.66/4811/P440/3600062806 7,258.08 24  ม.ค. 2566
7 เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษพนง.ราชการธค.65/4811/P330/3600035584 -403.23 18  ม.ค. 2566
8 ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษพนง.ราชการกพ.66/4811/P591/3600081138 957,500.00 16  ก.พ. 2566
9 เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษพนง.ราชการธค.65/4811/P330/3600035584 -887.10 2  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา