รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 ครั้งที่4 กค-กย.66/2738  งบประมาณ 2,220,750.00 บาท เบิกจ่าย 2,220,750.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 /กค.66/2738/P1114/3600184282 705,000.00 17  ก.ค. 2566
2 เงินสมทบปกส.ธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 /กค.66/2738 35,250.00 17  ก.ค. 2566
3 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 /สค.66/2738/P1250/3600220403 705,000.00 23  ส.ค. 2566
4 เงินสมทบปกส.ธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 /สค.66/2738/P1251/3600220531 35,250.00 23  ส.ค. 2566
5 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 /กย.66/2738/P1415/3600247589 705,000.00 14  ก.ย. 2566
6 ปกส.ธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 /กย.66/2738/P1416/3600247595 35,250.00 14  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา