รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่4 กค-กย.66/2738  งบประมาณ 1,548,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,314,000.00 บาท คงเหลือ 234,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างนักการภารโรงsp2กค.66/2738/P1110/3600184242 153,000.00 17  ก.ค. 2566
2 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2กค.66/2738/P1111/3600184476 7,650.00 17  ก.ค. 2566
3 ค่าจ้างนักการภารโรงงบปกติ กค.66(43ราย)/2738/P1112/3600184265 387,000.00 17  ก.ค. 2566
4 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงงบปกติ กค.66(43ราย)/2738/P1113/3600184494 19,350.00 17  ก.ค. 2566
5 ค่าจ้างนักการภารโรงงบปกติ สค.66(43ราย)/2738/P1254/3600220440 387,000.00 23  ส.ค. 2566
6 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงงบปกติ สค.66(43ราย)/2738/P1255/3600220505 19,350.00 23  ส.ค. 2566
7 ค่าจ้างนักการภารโรงsp2สค.66/2738/P1256/3600220456 153,000.00 23  ส.ค. 2566
8 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2สค.66/2738/P1257/3600220493 7,650.00 23  ส.ค. 2566
9 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงงบปกติ กย.66(43ราย)/2738/P1543/3600263467 19,350.00 24  ก.ย. 2566
10 ค่าจ้างนักการภารโรงsp2กย.66/2738/P1544/3200032414 153,000.00 24  ก.ย. 2566
11 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2กย.66/2738/PA1545/3600263459 7,650.00 24  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา