รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 4 กค-กย.66/2738  งบประมาณ 102,700.00 บาท เบิกจ่าย 102,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน/กค.66/2738/P1118/3600184302 36,000.00 17  ก.ค. 2566
2 เงินสมทบปกส.บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน/กค.66/2738/P1119/3600184513 1,800.00 17  ก.ค. 2566
3 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน/สค.66/2738/P1258/3600220461 36,000.00 23  ส.ค. 2566
4 เงินสมทบปกส.บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน/สค.66/2738/P1259/3600220610 1,800.00 23  ส.ค. 2566
5 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน กย.66/198/P1413/3600247575 27,100.00 14  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา