รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา กค-กย.66/2705   งบประมาณ 2,538,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,533,800.00 บาท คงเหลือ 4,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา /94ราย/กค.66/2705/P1163/3200023854 846,000.00 3  ส.ค. 2566
2 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา /94ราย/สค.66/2705/P1312/3200027790 846,000.00 1  ก.ย. 2566
3 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา /93ราย/กย.66/2705/P1427/3200030511 837,000.00 14  ก.ย. 2566
4 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา /1ราย/กย.66/2705/P1484/3200031270 4,800.00 19  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา