รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คืนส่วนกลางคชจ.ดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินที่เหลือจากการจ้างงวดที่1และ2/2665  งบประมาณ -19,200.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ -19,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา