รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา เมย.-มิย.66/1821  งบประมาณ 2,538,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,529,000.00 บาท คงเหลือ 9,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา/เมย.66/1821/P913/3200016407 846,000.00 10  พ.ค. 2566
2 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา/พค.66/1821/P965/3200018084 846,000.00 1  มิ.ย. 2566
3 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา/มิย.66/1821/P1057/3200117152 837,000.00 3  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา