รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมย-มิย.66/1821  งบประมาณ 2,011,797.00 บาท เบิกจ่าย 2,011,797.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จชต.ลูกจ้างเมย.66/1821/P911/3600135699 397,500.00 10  พ.ค. 2566
2 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จชต.อิสลามแบบเข้มเมย.66/1821/P911/3600135699 282,500.00 15  พ.ค. 2566
3 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จชต.ลูกจ้างพค.66/1821/P939/3600139103 400,000.00 15  พ.ค. 2566
4 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จชต.อิสลามแบบเข้ม พค.66/1821/P970/3600151706 282,500.00 1  มิ.ย. 2566
5 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จชต.พนง.ธุรการเข้าใหม่ พค.66/1821/P1000/3600157531 2,741.94 12  มิ.ย. 2566
6 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จชต.ลูกจ้างมิย.66/1821/P1037/36001644604 403,666.67 20  มิ.ย. 2566
7 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จชต.ลูกจ้างมิย.66/1821/P1124/3600187097 242,888.39 19  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา