รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมย-มิย.66/1817  งบประมาณ 4,977,780.00 บาท เบิกจ่าย 4,977,780.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยกรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา เมย.66/1817/P918/3200016554 1,667,000.00 11  พ.ค. 2566
2 ค่าตอบแทนวิทยกรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา พค.66/1817/P966/3200018089 1,677,000.00 1  มิ.ย. 2566
3 ค่าตอบแทนวิทยกรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา เมย.66(เพิ่มเติม)/1817/P1005/3200019173 10,000.00 12  มิ.ย. 2566
4 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา มิย.66/1817=1623780/4879=53220/P1060/3100117178 1,623,780.00 3  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา