รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ1173  งบประมาณ 25,500.00 บาท เบิกจ่าย 16,644.00 บาท คงเหลือ 8,856.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯอัญชลี/1173/P829/3600119110 3,572.00 10  เม.ย. 2566
2 คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯสาวิตรี/1173/P830/3600119117 4,572.00 10  เม.ย. 2566
3 คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯมาเรียม/1173/P858/3600121679 8,500.00 18  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา