รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 เมย.-มิย.66/1299  งบประมาณ 1,710,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,710,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน เมย.66/1299/P893/3200015551 565,200.00 1  พ.ค. 2566
2 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน พค.66/1299/P969/3200018100 576,000.00 1  มิ.ย. 2566
3 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน มิย.66/1299=568800/4735=7200/P1071/3100117545 568,800.00 4  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา