รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่3 เมย-มิย.66/1299  งบประมาณ 1,729,350.00 บาท เบิกจ่าย 1,710,450.00 บาท คงเหลือ 18,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างนักการภารโรงงบปกติ เมย.66/1299/P834/3600120781 396,000.00 12  เม.ย. 2566
2 ค่าจ้างนักการภารโรงsp2 เมย.66/1299/P835/3600120785 153,000.00 12  เม.ย. 2566
3 ปกส.นักการภารโรงsp2 เมย.66/1299/P844/3600120876 7,650.00 12  เม.ย. 2566
4 ปกส.นักการภารโรงงบปกติ เมย.66/1299/P845/3600120881 19,800.00 12  เม.ย. 2566
5 ค่าจ้างนักการภารโรงงบปกติ พค.66/1299/P928/3600138924 387,000.00 15  พ.ค. 2566
6 ค่าจ้างนักการภารโรงsp2 พค.66/1299/P929/3600138937 153,000.00 15  พ.ค. 2566
7 ปกส.นักการภารโรงงบปกติ พค.66/1299/P935/3600139035 19,350.00 15  พ.ค. 2566
8 ปกส.นักการภารโรงsp2 พค.66/1299/P936/3600139045 7,650.00 15  พ.ค. 2566
9 ค่าจ้างนักการภารโรงsp2 มิย.66/1299/P1031/3600164437 153,000.00 20  มิ.ย. 2566
10 ปกส.นักการภารโรงsp2 มิย.66/1299/P1032/3600164452 7,650.00 20  มิ.ย. 2566
11 ค่าจ้างนักการภารโรงงบปกติ มิย.66/1299/P1033/3600164463 387,000.00 20  มิ.ย. 2566
12 ปกส.นักการภารโรงงบปกติ มิย.66/1299/P1034/3600164479 19,110.00 20  มิ.ย. 2566
13 ปกส.นักการภารโรงงบปกติ มิย.66/1299/P1044/3600169139 240.00 23  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา