รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการฝึกอบรมขยายผลเนื้อหากิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ฯ1282  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,880.00 บาท คงเหลือ 7,120.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯ26-28 พค.66/3ราย/1282/P1359/3600238275 2,880.00 8  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา