รายการเบิกจ่าย
 กลับ   สนุบสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565/3528  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,850.00 บาท คงเหลือ 2,150.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 สนุบสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARDปีการศึกษา2565/3528/P1540/3600263408 2,850.00 24  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา