รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐฯ14-16กค.66/3099  งบประมาณ 7,500.00 บาท เบิกจ่าย 6,190.00 บาท คงเหลือ 1,310.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯ14-16กค.66หยาดฟ้า สุวรรณนพ/3099/P1276/3600224045 6,190.00 25  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา