รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)ฯ/2988  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,800.00 บาท คงเหลือ 200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพฯ (Assessment for Learning)ฯ/2988/P1338/3600234923 6,000.00 6  ก.ย. 2566
2 ค่าวัสดุในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพฯ (Assessment for Learning)ฯ/2988/P1515/3100167190 550.00 21  ก.ย. 2566
3 คชจ.ประชุมฯ5กย.66/กอมารีย๊ะ/2988/P1531/3600263221 3,250.00 24  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา