รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กค-กย.66/2952  งบประมาณ 2,072,500.00 บาท เบิกจ่าย 2,039,838.69 บาท คงเหลือ 32,661.31 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อิสลามแบบเข้ม/กค.66/2952/P1161/3600196891 282,500.00 3  ส.ค. 2566
2 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จชต.ลูกจ้างชั่วคราว กค.66/PAA1070/3600197724 402,500.00 3  ส.ค. 2566
3 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จชต.ลูกจ้างชั่วคราว สค.66/P1245/3600220320/3600197724 400,161.29 23  ส.ค. 2566
4 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อิสลามแบบเข้ม/สค.66/2952/P1310/3600228865 282,177.40 1  ก.ย. 2566
5 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อิสลามแบบเข้ม/กย.66/2952/P1409/3600247410 400,000.00 14  ก.ย. 2566
6 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อิสลามแบบเข้ม/กย.66/2952/P1439/3600252060 272,500.00 18  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา