รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565/259(RT)  งบประมาณ 7,800.00 บาท เบิกจ่าย 7,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.22/66มะรอซดี/โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านฯ(RT)ชั้น.ป1/2565/บง.259/P539/360007444 6,615.00 9  ก.พ. 2566
2 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.22/66มะรอซดี/โครงการ(RT)ชั้น.ป1/2565/บง.259/P539/360007444 -360.00 24  มี.ค. 2566
3 ค่าวัสดุ/โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านฯ(RT)ชั้น.ป1/2565/บง.259/P884/3100089989 1,545.00 27  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา