รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN)ฯระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค. 66 ณ โรงแรมซี บรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี/207  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,280.00 บาท คงเหลือ 5,720.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชประชุม/18-19เมย.66/กอมารีย๊ะ/207/P1205/3600208250 3,280.00 15  ส.ค. 2566
2 คชจ.ไปราชการฯกอมารีย๊ะ/207/PA1435/3600250072 6,000.00 15  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา