รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่2 มค-มีค.66/198  งบประมาณ 1,729,350.00 บาท เบิกจ่าย 1,729,350.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนนักการภารโรงsp2มค.66/198/P475/3600064006 153,000.00 25  ม.ค. 2566
2 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2มค.66/198/P476/3600064025 7,650.00 25  ม.ค. 2566
3 ค่าตอบแทนนักการภารโรงงบปกติมค.66/198/P477/3600064037 396,000.00 25  ม.ค. 2566
4 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงงบปกติมค.66/198/P478/3600064199 19,800.00 25  ม.ค. 2566
5 ค่าตอบแทนนักการภารโรงsp2กพ.66/198/P562/3600077442 153,000.00 14  ก.พ. 2566
6 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2กพ.66/198/P563/3600077455 7,650.00 14  ก.พ. 2566
7 ค่าตอบแทนนักการภารโรงงบปกติกพ.66/198/P564/3600077463 396,000.00 14  ก.พ. 2566
8 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงงบปกติกพ.66/198/P565/3600077470 19,800.00 14  ก.พ. 2566
9 ค่าตอบแทนนักการภารโรงกพ.66/198/P683/3600098270 396,000.00 14  มี.ค. 2566
10 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2กพ.66/198/P684/3600098291 19,800.00 14  มี.ค. 2566
11 ค่าตอบแทนนักการภารโรงsp2มีค.66/198/P689/3600098345 153,000.00 14  มี.ค. 2566
12 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2มีค.66/198/P690/3600098353 7,650.00 14  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา