รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำนักสื่อความหมายรักษ์พงไพร สพฐ.14 -18 ธค.65 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี/5543  งบประมาณ 7,000.00 บาท เบิกจ่าย 7,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯ12-19ธค.65/เสมอใจ/5543/P399/3600049812 7,000.00 6  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา