รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 /5485  งบประมาณ 190,440.00 บาท เบิกจ่าย 190,440.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนฯรร.บ้านระแว้ง5485/P667/3100065383/4100181559 21,120.00 21,120.00 9  มี.ค. 2566
2 คชจ.เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนฯรร.บ้านระแว้ง/5485/P668/3100065388/4100181674 5,760.00 5,760.00 9  มี.ค. 2566
3 คชจ.เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนฯรร.บ้านโคกโพธิ์/5485/P674/3100066773/4100182449 11,970.00 11,970.00 10  มี.ค. 2566
4 คชจ.เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนฯรร.บ้านโคกโพธิ์/5485/P675/3100066774/4100182363 5,670.00 5,670.00 10  มี.ค. 2566
5 คชจ.เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนฯรร.บ้านโคกโพธิ์/5485/P676/3100066781/4100182366 13,860.00 13,860.00 10  มี.ค. 2566
6 คชจ.เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนฯรร.วัดมะกรูด5485/P701/3100068672/4100184464 52,785.00 52,785.00 15  มี.ค. 2566
7 คชจ.เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนฯรร.บ้านโคกโพธิ์5485/P705/3100068942/4100184751 13,230.00 13,230.00 15  มี.ค. 2566
8 คชจ.เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนรฯรร.บ้านระแว้งธค.65-มค.66/5485/P724/3100071279/4100186406 36,480.00 36,480.00 20  มี.ค. 2566
9 เบิกเกินส่งคืนคชจ.เพื่อสนับสนุนการเดินทางรร.บ้านโคกโพธิ์5485/P705/3100068942/4100184751 -630.00 30  ส.ค. 2566
10 ค่าพาหนะรับส่งนร.วัดมะกรูดกพ.66=15300/บง.5485,มีค.66บง.5485=14895,บง.2517=1935/P1490/3100165269 15,300.00 19  ก.ย. 2566
11 ค่าพาหนะรับส่งนร.วัดมะกรูดกพ.66=15300/บง.5485,มีค.66บง.5485=14895,บง.2517=1935/P1490/3100165269 14,895.00 14,895.00 19  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา