รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตค-ธค.65/4995  งบประมาณ 2,850,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,850,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวตค.65ตกเบิก/4995/P127/3600017922 405,000.00 17  พ.ย. 2565
2 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวพย.65/4995/P151/3600019622 404,833.33 18  พ.ย. 2565
3 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอิสลามแบบเข้ม ตค.65/4995/P217/3600025374 277,903.23 25  พ.ย. 2565
4 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอิสลามแบบเข้มพย.65/4995/P276/3600028120 277,500.00 1  ธ.ค. 2565
5 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวธค.65/4995/P333/3600035629 407,500.00 15  ธ.ค. 2565
6 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอิสลามแบบเข้ม ธค.65/4995/PA383/3600048165 277,500.00 4  ม.ค. 2566
7 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอิสลามแบบเข้มตกเบิก/4995/P407/3600050749 1,370.96 9  ม.ค. 2566
8 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว มค-กพ.66/4995/P602/3600083234 798,064.52 20  ก.พ. 2566
9 เบิกเกินส่งคืนคชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวธค.65/4995/P333/3600035629 -483.87 2  มี.ค. 2566
10 เบิกเกินส่งคืนคชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว มค-กพ.66/4995/P602/3600083234 -2,053.57 19  เม.ย. 2566
11 เบิกเกินส่งคืนคชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราว มค-กพ.66/4995/P602/3600083234 -2,053.57 19  มิ.ย. 2566
12 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลูกจ้างชั่วคราวมิย.66/4995/P1124/3600187097(ใช้หลายใบงวด) 2,865.40 19  ก.ค. 2566
13 เบิกชดใช้เงินขาดบัญชี/4995/P1165/3600196981 2,053.57 3  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา