รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่1 ตค-ธค.65  งบประมาณ 1,688,175.00 บาท เบิกจ่าย 1,687,140.00 บาท คงเหลือ 1,035.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงsp2ตค.65/4735/P15/3600003759 4,590.00 25  ต.ค. 2565
2 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงงบปกติตค.65/4735/P16/3600003794 11,880.00 25  ต.ค. 2565
3 ค่าตอบแทนนักการภารโรงsp2ตค.65/4735/P17/3600003798 153,000.00 25  ต.ค. 2565
4 ค่าตอบแทนนักการภารโรงงบปกติตค.65/4735/P18/3600003801 396,000.00 25  ต.ค. 2565
5 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงงบปกติ พย.65/4735/P144/3600019545 11,880.00 18  พ.ย. 2565
6 ค่าตอบแทนนักการภารโรงงบปกติ พย.65/4735/P145/3600019554 396,000.00 18  พ.ย. 2565
7 เงินสมทบปกส.นักการภารโรง sp2 พย.65/4735/P146/3600019564 4,320.00 18  พ.ย. 2565
8 ค่าตอบแทนนักการภารโรงsp2 พย.65/4735/P147/3600019574 144,000.00 18  พ.ย. 2565
9 เงินสมทบปกส.นักการภารโรงงบปกติ ธค.65/4735/P297/3600033070 11,880.00 13  ธ.ค. 2565
10 ค่าตอบแทนนักการภารโรงงบปกติ ธค.65/4735/P298/3600033076 396,000.00 13  ธ.ค. 2565
11 เงินสมทบปกส.นักการภารโรง sp2 ธค.65/4735/P299/3600033083 4,590.00 13  ธ.ค. 2565
12 ค่าตอบแทนนักการภารโรงsp2 ธค.65/4735/P300/3600033084 153,000.00 13  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา