รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1 ตค-ธค.65  งบประมาณ 110,700.00 บาท เบิกจ่าย 110,630.00 บาท คงเหลือ 70.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.เวรยามแม่บ้านตค.65/4735/P10/3600003746 810.00 25  ต.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนเวรยามแม่บ้านตค.65/4735/P11/3600003748 27,000.00 25  ต.ค. 2565
3 เงินสมทบปกส.เวรยามแม่บ้าน พย.65/4735/P142/3600019530 810.00 18  พ.ย. 2565
4 ค่าตอบแทนเวรยามแม่บ้าน พย.65/4735/P143/3600019538 27,000.00 18  พ.ย. 2565
5 ค่าตอบแทนเวรยามแม่บ้าน ธค.65/4735/P301/3600033095 27,000.00 13  ธ.ค. 2565
6 เงินสมทบปกส.เวรยามแม่บ้าน ธค.65/4735/P302/3600033102 810.00 13  ธ.ค. 2565
7 ค่าตอบแทนเวรยามแม่บ้าน มค.66/4735/P481/3600064214 27,000.00 25  ม.ค. 2566
8 ปกส.บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน กย.66/198/P1414/3600247585 200.00 14  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา