รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนให้บุคลการจ้างเหมาบริการแบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ ตค-ธค.65  งบประมาณ 189,000.00 บาท เบิกจ่าย 189,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนให้บุคลากรจ้างเหมาบริการดูแลนร.ในโครงการ รร.ประชารัฐ ตค.65/4830/P69/3200000551 63,000.00 4  พ.ย. 2565
2 ค่าตอบแทนให้บุคลากรจ้างเหมาบริการดูแลนร.ในโครงการ รร.ประชารัฐพย.65/4830/P271/3200002389 63,000.00 1  ธ.ค. 2565
3 ค่าตอบแทนให้บุคลากรจ้างเหมาบริการดูแลนร.ในโครงการ รร.ประชารัฐ ธค.65/4830/P384/3200004999 63,000.00 4  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา