รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ(ใบงานและใบความรู้)ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 วิชา/2048  งบประมาณ 20,296.00 บาท เบิกจ่าย 20,296.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ/2048/P1045/3100114011/4100217531 20,296.00 20,296.00 26  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา