รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินโครงการทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ 2566/2758  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,015.00 บาท คงเหลือ 6,985.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาภูมิทายาทปีงบ2566/มารีย๊ะ มูนีมูสี/2758/P1143/360093311 2,790.00 25  ก.ค. 2566
2 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการทุนการศึกษาภูมิทายาท/2758/P1288/3100145465 225.00 28  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา